ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Мисюрівська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів Старосинявської селищної ради Старосинявського району Хмельницької області пер іменована рішенням 4 сесії Старосинявської селищної ради 7 скликання №23 від 02.02.2016 року, знаходиться у комунальній власності.

1.2. Юридична адреса загальноосвітнього закладу: 31424, Хмельницька область, Старосинявський район, с. Мисюрівка, вул. Піонерська, буд. 1.

1.3. Загальноосвітній навчальний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником(власником) навчального закладу є Старосинявська селищна рада Старосинявського району Хмельницької області – є правонаступником всіх майнових прав і обов’язків Мисюрівської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів Старосинявської районної ради Хмельницької області.

1.5. Головним завданням навчального закладу є:

─ забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

─ виховання громадянина України;

─ виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

─ формування та розвиток соціальної зрілості, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

─ виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

─ розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

─ реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

─ виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

─ створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство;

1.6. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної середньої освіти.

1.7. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад затвердженим постановою Кабінету України від 14 червня 2000 року №964, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

─ безпечні умови освітньої діяльності;

─ дотримання державних стандартів освіти;

─ дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

─ дотримання фінансової дисципліни;

1.10. У навчальному закладі визначена українська мова навчання і запроваджено поглиблене вивчення предметів іноземної мови.

1.11. Навчальний заклад має право:

─ проходити в установленому порядку державну атестацію;

─ визнавати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;

─ визначати варіативну частину робочого навчального плану;

─ в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани.

─ спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

─ використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

─ бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

─ отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

─ залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні

надходження у порядку визначеному законодавством України;

─ розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують: методоб’єднанння класних керівників, методоб’єднанння вчителів початкових класів, психолого-педагогічний семінар, проблемний семінар, творча група, динамічна група.

1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Старосинявською центральною районною лікарнею.

1.14.Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених і затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий план навчального закладу державної і комунальної форм власності погоджується радою навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.5. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви/ для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють/ або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження/ копії/, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти/ крім дітей, які вступають до першого класу/. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого зразка Міністерством освіти і науки України.

2.6. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у перших-четвертих класах -31.05., у п’ятих – восьмих - 18.06, у дев’ятому класі – 21.06.

Навчальний рік поділяється на семестри: перший з 1.09. до 27.12., другий – з 13.01. до 27.05

2.7. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.8. За погодженням з відповідними структурними підрозділами селищної ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.9. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хв., у других – четвертих класах – 40 хв., у п’ятих- одинадцятих класах– 45 хв. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.10. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття, заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.11. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.12. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому - словесна (за рішенням педагогічної ради). У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.13. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником / головою атестаційної комісії /.

2.14. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск навчальних закладів системи загальної освіти усіх типів та форм власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 р. №44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.02.2001 р. за №120/5311

2.15. При переведенні учнів з початкової школи до основної школи перед усім береться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

2.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства юстиції України 19.12.2000 р. за № 925/5146.

2.17. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу видається відповідний документ про освіту:

─ по закінченні початкової школи – табель успішності;

─ по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту ;

─ по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну освіту.

2.18.За успіхи у навчанні для учнів встановлюються різні форми морального і матеріального заохочення.

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально – виховного процесу в загальноосвітньому закладі є:

─ учні;

─ керівники;

─ педагогічні працівники;

─ психолог, бібліотекар;

─ інші спеціалісти;

─ батьки, або особи, які їх замінюють.

3.2. Права та обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються Законодавством та цим статутом.

3.3. Учні мають право:

─ на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних і позакласних занять;

─ на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

─ на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

─ брати участь у роботі органів самоврядування;

─ брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації

─ навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

─ брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

─ на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля,що порушують права або принижують їх честь, гідність;

─ на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

─ на інші права, що не суперечать законодавству України.

3.4. Учні зобов’язані:

─ оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

─ дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

─ бережно ставитися до державного, громадського і особистого майна;

─ дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;

─ брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені

─ чинним законодавством;

─ дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я, який дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й ніші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами,

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

─ захист професійної честі, гідності;

─ самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів, участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально – виховного процесу;

─ проведення в установленому порядку науково – дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

─ виявлення педагогічної майстерності;

─ позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, є педагогічного звання.

─ участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

─ підвищення кваліфікації, перепідготовку;

─ Отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у порядку визначеному законодавством України;

─ На матеріальне, житлово – побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України,

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

─ забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

─ сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереження їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

─ сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

─ настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

─ виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

─ готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між всіма народами, етнічними, національними групами;

─ дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

─ захищати учнів від будь – яких форм фізичного та психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

─ постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру, виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

─ виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

─ брати участь у роботі педагогічної ради;

3.9. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору ( контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

─ брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

─ обирати і бути обраним до батьківських комітетів, органів громадського самоврядування;

─ звертатися до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування, виховання дітей;

─ на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

─ забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

─ постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

─ поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

─ виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.13. Представники громадськості мають право:

─ обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

─ керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

─ сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпечення навчального закладу;

─ проводити консультації для педагогічних працівників;

─ брати участь в організації навчально-виховного процесу;

3.14. Представники громадськості зобов’язані:

─ дотримуватися статуту навчального закладу,виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу,рішення органів громадського самоврядування,захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства,пропагувати здоровий спосіб життя,шкідливість вживання алкоголю, наркотиків,тютюну тощо.

ІV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління навчальним закладом здійснюється засновником (власником ) і відділом освіти , молоді , спорту , культури виконавчого комітету Старосинявської селищної ради Старосинявського району Хмельницької області.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює директор. Директором може бути тільки громадянин України,має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра,стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки. Директор навчального закладу державної та комунальної форм власності та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства .

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори,що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

─ працівники навчального закладу –зборами трудового колективу ;

─ учнів навчального закладу другого ступеня –класними зборами ;

─ батьків,представників громадськості-класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу-5,учнів-5,батьків і представників громадськості - 5.Термін їх повноважень становить 1 рік. Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів,якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Загальні збори:

─ обирають раду навчального закладу, її голову,встановлюють термін їх повноважень;

─ заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

─ розглядають питання навчально-виховної,методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

─ затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

─ приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

4.4. Метою діяльності ради є:

─ сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

─ об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

─ формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

─ розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

─ підвищення ролі громадськості у вирішенні питань,пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу .

4.5. Основними завданнями ради є:

─ підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю,державними та приватними інституціями ;

─ визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

─ формування навичок здорового способу життя;

─ створення належного педагогічного клімату у навчальному закладі;

─ сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

─ підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

─ ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

─ стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку,

─ зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.6. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами загальноосвітнього навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.7. Рада навчального закладу діє на засадах:

─ пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільств, держави;

─ дотримання вимог законодавства України;

─ колегіальності ухвалення рішень;

─ добровільності і рівноправності членства;

─ гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не менше чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника, а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та статуту навчального закладу, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.8. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.9. Рада навчального закладу :

─ організовує виконання рішень загальних зборів;

─ вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

─ спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

─ разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту навчального закладу;

─ затверджує режим роботи навчального закладу;

─ сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

─ приймає рішення спільне з педагогічною радою про нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

─ разом з педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості,потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

─ погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

─ заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

─ бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

─ вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

─ виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

─ вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального

─ заохочення учасників навчально-виховного процесу;

─ ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

─ сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля. А також залучає громадськість, батьків(осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

─ розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

─ розглядає питання родинного виховання;

─ бере участь, за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

─ сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

─ розглядає питання здобуття обов‘язкової загальної середньої освіти учнями;

─ організовує громадський контроль за харчуванням учнів і медичним обслуговуванням;

─ Розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

─ Вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

─ Може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.10.При навчальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.11.Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.12. Основними завданнями піклувальної ради є :

─ сприяння виконанню законодавства України щодо обов ‘язковості повної загальної середньої освіти;

─ співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

─ зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

─ організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

─ вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

─ запобігання дитячій бездоглядності;

─ сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

─ стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

─ всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом.

4.13.Піклувальна рада формується у складі 9 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

У випадку, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.14.Піклувальна рада діє на засадах:

─ пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

─ дотримання вимог законодавства України;

─ самоврядування;

─ колегіальності ухвалення рішень;

─ добровільності і рівноправності членства;

─ гласності.

Робота піклувальної ради планується добровільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж 4 ради на рік. Позачергові засідання можуть проводитися також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочними, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.15.Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

─ скликає і координує роботу піклувальної ради;

─ готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

─ визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

─ представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень;

─ голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.16.Піклувальна рада має право:

─ вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

─ залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу ;

─ вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

─ стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

─ брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішення у встановленому порядку;

─ створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування,

4.17.Директор навчального закладу:

─ здійснює керівництво педагогічних колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

─ організовує навчально-виховний процес;

─ забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

─ відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

─ створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

─ забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

─ підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

─ забезпечує права учнів на захист їх відбудь-яких форм фізичного або психічного насильства;

─ призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками та контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів ;

─ здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’ язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

─ розпоряджається встановленому порядку шкільним майном і коштами;

─ видає у межах своєї компетентності накази та розпорядження і контролює їх виконання;

─ за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;

─ створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

─ несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.18.Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.19.У навчальному закладі створюється постійнодіючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

Педагогічна рада розглядає питання:

─ удосконалення і методичного забезпечення навчально – виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

─ переведення учнів до наступних класів їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

─ підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

─ морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

4.20. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право винести на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.21. У навчальному закладі можуть створюватися учнівські та учительські Громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло. Інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2. Майно навчального закладу належить йому на правах власті, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту навчального закладу та укладення ним угод.

5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог і норм їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими фізичними та юридичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень, спортивного залу, бібліотеки, радіоцентру, медичного, лінгафонного кабінетів, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу тощо.

5.6. Відповідно до рішення Старосинявської селищної ради навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивний та географічний майданчик, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

VI. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

- кошти засновника, кошти місцевого бюджету, у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

- кошти фізичних, юридичних осіб;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду

приміщень, споруд, обладнання;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансування за рахунок власних надходжень. Заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.4. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюються відповідно до законодавства.

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.6. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчатьного закладу встановлюється відповідно до законодавства.

VII. Міжнародне співробітництво

7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін в рамках освітніх програм, проектів встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об єднаннями інших країн.

VIII.Контроль за діяльністю навчального закладу

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюється Міністерством освіти і науки України, Державною інспекцією навчальних закладів, засновником та Районним відділом освіти.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку. Встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки( інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначається залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводиться його засновниками відповідно до законодавства.

IX. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією. Призначеною засновником, а у випадку ліквідації за рішенням господарського суду- ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними. Складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

Кiлькiсть переглядiв: 160

Коментарi